2021 Toyota RAV4 2.0 GX CVT 2WD
2021 Toyota RAV4 2.0 GX CVT 2WD

Price: R408 812

Mileage: 72 385km

Internal Ref 56686

iX Online Motoring